T?i ?i?m ...

dota 2 team Jackson, Hurts, Allen trong bi QB c?a ring sau Tu?n 3

Patrick Daugherty gia nh?p Connor Rogers, Lawrence Jackson v Pat Kerrane ?? th?o lu?n v? m?t s? c?t truy?n l?n nh?t t? ??Ch? nh?t, bao g?m cch Lamar Jackson, Jalen Hurts v Josh Allen ? trong m?t t?ng QB.
Ngy 26 thng 9 n?m 2022